# کنسانتره آب‌میوه چقدر خوب است

کنسانتره آب‌میوه چقدر خوب است؟

بیشتر آب‌میوه‌های موجود در بازار ما از کنسانتره آبمیوه تهیه می‌شوند. این باور عمومی مبنی بر اینکه کنسانتره چیزی مصنوعی است، نه طبیعی، اشتباه است! کنسانتره آب‌میوه با حذف بخشی از آب موجود در مواد خام (آبمیوه فشرده شده مستقیم) به دست می‌آید. در نتیجه غلظت، محتوای مواد خشک محلول در آب‌میوه بیش از 2... ...